حقیقت مشکلات خوزستان کدامند؟
به نظر می‌رسد پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با واقعیت خوزستان همخوانی ندارد و نمی‌تواند مبنای درستی برای حل مشکلات باشد.
آنچه برای اهل قلم پسندیده است
۱۷ مردادماه سالروز عروج سرخِ خبرنگار شهید، محمود صارمی توسط تروریست های طالبان در مزار شریف افغانستان است که به نام روز خبرنگار،مزیَّن شده است.
اعدادی به قیمت زندگی
می‌گویند پس از حمله‌ی مغول به بخارا، در خراسان از شخصی که از بخارا برگشته بود، حال بخارا را جویا می‌شوند؛ در جواب می‌گوید: «آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند».
چرا مذاکرات به جایی نمی رسد؟

مذاکراتِ یک کشور وقتی به جایی می رسد که جهت گیری های سیاستِ خارجی آن، ریشه در توافق ها و تشکل های اجتماعی داشته باشد. به عنوان مثال، آلمان و فرانسه در جنگِ آمریکا علیهِ صدام مشارکت نداشتند. این تصمیم صدر اعظم آلمان یا رئیس جمهور فرانسه نبود بلکه احزاب و افکارِ عمومی آن ها