خشکسالی مدیریتی در خوزستان!
اتفاقاتی که در خوزستان و سایر استانهای کشور در حال رخدادن است نتیجه چندین سال بی برنامگی تعریف پروژه ها براساس فشارهای سیاسی و عدم توجه به به نظرات کارشناسی و مطالعات انجام شده در این خصوص است.