فراخوان مزایده اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد تعدادی اماکن ورزشی را از طریق مزایده عمومی و با درج آگهی در روزنامه به بخش غیردولتی به صورت اجاره و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی واگذار نماید.